SlovenčinaEnglish

Služby

Súhlas na zneškodňovanie odpadov s obsahom ropných látok - BSTM

Čistenie a dekontaminácia

Monitorovanie a diagnostika kamerovým systémom

 • kanalizačných dažďových sietí
 • kanalizačných splaškových sietí

Správcovstvo

 • kanalizačných systémov
 • prečerpávacích staníc
 • retenčných nádrží
 • čističiek odpadových vôd

Realizácia vodných stavieb

 • odlučovačov ropných látok (ORL)
 • odlučovačov tukových látok (OTL)
 • čističiek odpadových vôd (ČOV)

Akreditovaný odber vzoriek

 • ukazovateľ - NEL
 • ukazovateľ - pH
 • ukazovateľ - RL
 • ukazovateľ - NL
 • ukazovateľ - BSK5
 • ukazovateľ - ChSK Cr
 • ukazovateľ - N-NH4

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh

 • inžinierskogeologického prieskumu
 • geologického prieskumu životného prostredia
 • hydrogeologického prieskumu
 • ložiskového geologického prieskumu

Zastupovanie na úradoch životného prostredia